W produkcji zwierzęcej na zachowanie dobrej zdrowotności i wysokiej produkcyjności zwierząt istotny wpływ ma środowisko hodowlane. Związane jest ono ściśle z pojęciem dobrostanu, definiowanym ogólnie jako stan zdrowia fizycznego i psychicznego zwierzęcia przebywającego w danym środowisku.

Dobrostan zwierząt osiągnąć można poprzez przestrzeganie określonych norm, mówiących m.in. o tym, że zwierzęta powinny być wolne od dyskomfortu – przez zabezpieczanie im schronienia, optymalnych warunków środowiska i wygodnej powierzchni legowiska do wypoczynku oraz wolne od strachu i stresu. Jak zapewnić korzystne warunki hodowlane?

Cechy i własności termiczne przegród budowlanych oraz budynku decydują
w dużej mierze o mikroklimacie pomieszczeń inwentarskich. Jednym z najważniejszych czynników środowiska jest temperatura. Dla zwierząt najodpowiedniejsze są zakresy temperatur, w których produkcja ciepła organizmu pozostaje w granicach norm fizjologicznych. Przyjmuje się, że różnica temperatury między środkiem budynku a częściami przyściennymi nie powinna przekraczać 3°C. W temperaturze większej oraz przy dużej obsadzie zwierząt, na powierzchni ścian i stropu będzie się skraplać para wodna. Nadmierne ogrzewanie pomieszczeń może osłabić i wydelikatnić zwierzęta przez występowanie u nich stanu przegrzania.

Obok temperatury ogromne znaczenie ma wilgotność powietrza. Optymalna wilgotność dla zwierząt waha się w granicach 65–75 proc., jeśli jednak wzrasta do 100 proc., wówczas zwierzęta mają utrudnione oddawanie ciepła z organizmu przez parowanie z powierzchni ciała (skóry) i dróg oddechowych. W okresie zimowym konsekwencją nadmiernej wilgotności powietrza w pomieszczeniach dla zwierząt jest skraplanie się pary wodnej na zimnych szybach, posadzce, stropie, co może przybierać postać szronu lub lodu. Powierzchnie te, przesycone wilgocią lepiej przewodzą ciepło, a to pogarsza warunki temperaturowe wewnątrz budynku.

W budynkach inwentarskich ogromną rolę odgrywa oświetlenie. Ułatwia orientację zwierząt w pomieszczeniu, pobieranie paszy, kontakt z innymi osobnikami.  W budynkach bezokiennych, pozbawionych światła dziennego jedynym z rozwiązań jest stosowanie sztucznych źródeł światła, które pod względem barwy i natężenia powinny być zbliżone do światła naturalnego oraz rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni. Drugim sposobem jest zastosowanie przeźroczystych płyt świetlikowych, które umożliwiają dostęp naturalnego światła do budynku. Nie bez znaczenia jest również izolacja akustyczna w budynkach. Hałas wpływa niekorzystnie na reakcje psychiczne zwierząt, powoduje spadek produkcyjności. Na poziom hałasu mają głównie wpływ maszyny, urządzenia, również opady deszczu, gradu.

Przedstawione powyżej czynniki środowiska hodowlanego w istotny sposób wpływają na dobrostan zwierząt. W ostatnim czasie szczególną uwagę zwraca się na nowe technologie w zakresie budownictwa inwentarskiego. Utrzymanie właściwego dobrostanu zwierząt można uzyskać poprzez stosowanie płyt falistych włókno-cementowych stanowiących materiał dachu oraz elewacji.

Jedynym w Polsce producentem ekologicznych falistych płyt włókno-cementowych EuroFala, dających duże możliwości stosowania, szczególnie w budownictwie rolniczym, jest firma Swisspearl. Płyty faliste składają się głównie z cementu oraz innych bezpiecznych dla zdrowia człowieka i zwierząt związków, gwarantujących jej bardzo dobre właściwości fizyczne. Spełniają one rygorystyczne krajowe oraz unijne normy bezpieczeństwa.

 

https://www.swisspearl.com/pl