Aby nasza elewacja spełniała swoją rolę prawidłowo i aby przez długie lata zachowała swój pierwotny wygląd należy zadbać o najdrobniejsze szczegóły. Stosując lakierowane płyty z włókno-cementu Cembrit (Transparent, Cover i Solid) należy zadbać o prawidłową impregnację. Szczególnie ważna jest impregnacja krawędzi płyt, które przed montażem były docinane. W tym celu stosuje się lakier Edge Sealer. Jest to bezbarwny lakier ochronny na bazie rozpuszczalnika.

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej krótka charakterystyka produktu.

Oznaczenie Cembrit Transparent-Cover-Solid Edge Sealer
Przeznaczenie środek do impregnacji
Zawiera Chloro-2-metylo-3(2H)-izotiazolon z 2-metylo-3(2H)-izotiazolonem
Numer telefonu alarmowego Tel.: 607 218 174  (Ośrodek Kontroli Zatruć)
Identyfikacja zagrożeń CLP-klasyfikacja (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)
Rodzaj zagrożenia (H) Działa drażniąco na skórę (Skin Irrit. 2; H315)
Może powodować reakcję alergiczną skóry (Skin Sens. 1; H317)
Produkt wydziela opary rozpuszczalników organicznych, które mogą powodować zawroty głowy i bezwład. Wysokie stężenie oparów mogą powodować bóle głowy i zatrucia.
Warunki bezpiecznego stosowania (P) Dokładnie umyć skórę po użyciu (P264-A)
Stosować rękawice ochronne (P280-h)
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem (P302/352-b)
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza (P333/313)
Środki pierwszej pomocy
Wdychanie Wyjść na świeże powietrze. W przypadku utrzymujących się dolegliwości zwrócić się o pomoc do lekarza.
Spożycie Wypłukać dokładnie usta i wypić 1−2 szklanki wody małymi łykami. W przypadku utrzymujących się dolegliwości zwrócić się o pomoc do lekarza.
Oczy Przemywać wodą (najlepiej używając natrysku do przemywania oczu) aż do ustąpienia podrażnienia. Jeśli objawy nie ustępują, zwrócić się o pomoc do lekarza.
Inne informacje Podczas wizyty (u) lekarza pokazać etykietę.
Kontrola narażenia
Stosowne techniczne środki kontroli Należy nosić wymienione poniżej sprzęty ochrony osobistej.
Środki ochrony osobistej, ochrona oczu/twarzy W przypadku ryzyka rozprysku używać okularów ochronnych. Ochrona oczu musi być zgodna z EN 166.
Środki ochrony osobistej, ochrona skóry Należy nosić rękawice ochronne. Typ materiału: Kauczuk neoprenowy. Rękawice muszą być zgodne z EN 374. Nie określono czasu przebicia dla produktu. Często zmieniać rękawice.
Środki ochrony osobistej, ochrona dróg oddechowych W przypadku niebezpieczeństwa powstania rozpylonej mgły stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych z filtrem P2. Ochrona dróg oddechowych musi być zgodna z jedną z wymienionych norm: EN 136/140/145.
Kontrola narażenia środowiska Należy zapewnić spełnianie lokalnych przepisów dotyczących emisji.

Szacowane zużycie:

Lakier Edge Sealer o pojemności 250 ml wystarcza na ok. 300 m długości

Ilość lakieru Edge Sealer dodawana do zamówienia:

Płyty w formacie użytkowym
Płyty w formacie produkcyjnym
Płyty cięte na zlecone formatki
1192*2500/3040 1250*2530/3070 Rozmiar określony przez klienta
0,01 Edge Sealer (250ml) x liczba płyt – 1 opakowanie 250ml na max 3 palety 0,02 Edge Sealer (250 ml) x liczba płyt – 1 opakowanie 250ml na max 2 palety 1 Edge Sealer (250 ml) do każdego zamówienia

Po więcej informacji wejdź na stronę Cembrit