Opis wyrobu

Wyroby wykonane są z włókno-cementu. Zazwyczaj płyty posiadają powłokę na bazie wody, ale część wyrobów nie jest powlekana. Niniejsza deklaracja obejmuje wszystkie powlekane i niepowlekane wyroby. Akcesoria wykończeniowe, takie jak kalenice czy dysze wentylacyjne, są dostępne zarówno z włókno-cementu, jak i tworzywa sztucznego.

Zastosowanie

Płyty faliste Cembrit są przeznaczone do montażu jako pokrycie dachowe i/lub okładziny na podkonstrukcji drewnianej lub metalowej.

Dane techniczne

Obowiązują dane wymienione w DoP.

Dane konstrukcyjne

Nazwa Wartość Jednostka
Przewodność cieplna 0,4 W/(mK)
Gęstość brutto 1480−1700 kg/m3
Zawartość wilgoci przy 23°C

i 80% wilgotności

11 % masy
Współczynnik rozszerzalności cieplnej 10 10⁻⁶K⁻ᶦ
Min. obciążenie niszczące 2000−4250 N/m
Min. moment zrywający 30−55 Nm/m
Przepuszczalność pary

wodnej

10 mmHg·hr·

m²/g

Pęcznienie 0 mm/m

Wprowadzanie do obrotu/Zasady stosowania

Przy wprowadzaniu do obrotu do UE/EFTA (z wyłączeniem Szwajcarii) obowiązuje rozporządzenie (UE)nr 305/2011. Produkt wymaga deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z normą EN 494:2012+A1:2015 „Profilowane płyty włókno-cementowe i elementy wyposażenia – Właściwości wyrobu i metody badań” oraz oznakowania CE.

Przy wprowadzaniu i użytkowaniu mają zastosowanie odpowiednie przepisy krajowe.

 • Zatwierdzone przez DIBt, Zulassung Z-31.1-196
 • Zatwierdzone przez CSTB Institute 091-L2-14 (Sumperk, CZ)
 • Zatwierdzone przez INTRON, Certyfikat CTG 480/5 (Sumperk, CZ)

Status dostawy

Szerokość × długość × grubość (max. 1150 × 3050 × 6,5 mm) w zależności od rodzaju. Mogą być dostarczone z lub bez wstępnie wykonanych otworów i ściętych rogów. Szczegółowe wymiary można znaleźć na lokalnych stronach internetowych Cembrit. Płyty faliste Cembrit są dostarczane w naturalnym szarym kolorze, a powlekane – w różnych wersjach kolorystycznych, z gładką i równą powierzchnią.

Materiały bazowe/Materiały dodatkowe

Nazwa Wartość Jednostka
Cement portlandzki (typ CEM I+II) 71−83,2 %
Wypełniacz (wapień, mika,

mikrokrzemionka)

10 %
Celuloza 3 – 5 %
Alkohol poliwinylowy PVA 1,8 – 2 %
Pucolanowy wypełniacz

(cenosfery z popiołu lotnego)

0−6 %
Emulsja akrylowa 0,8 %
Substancja przeciwblokująca 0,1−0,2 %
Pigment z tlenku żelaza 0−0,2 %
Podkład <0,1 %
Smar do form <0,05 %

Ze względu na chemicznie związaną wodę (12,5%) do wyprodukowania 1 tony wyrobu zużywa się około 840 kg materiału. Powłoki (wyprodukowane lub zakupione) są akrylowe na bazie wody i zawierają głównie pigmenty tlenku żelaza.

Zgodnie z rozporządzeniem REACH produkty pochodzące od dostawców i z wcześniejszych etapów produkcji nie zawierają żadnych szkodliwych substancji (SVHC).

 

Skład wyrobu (objaśnienie)

 • Cement portlandzki: wytwarzany zgodnie z DIN EN 197−1 z wapienia, margla i piasku. Materiał jest kruszony, suszony i kalcynowany do klinkieru, a następnie mielony do postaci cementu.
 • Wypełniacz obojętny: optymalizuje właściwości odkształcające i wiąże materiał.
 • Włókna celulozowe (0,5−3 mm): zbierają pył podczas procesu filtracji. Pozyskiwane są od certyfikowanych źródeł FSC.
 • Włókna z PVA (4−6 mm): syntetyczne włókna z alkoholu poliwinylowego są stosowane jako wzmocnienie.
 • Puculanowy wypełniacz: cenosfery z popiołu lotnego są używane dla poprawy wydajności wyrobu.

Produkcja

Płyty faliste Cembrit w obu zakładach produkcyjnych są wytwarzane metodą Hatscheka.

Bardzo cienka warstwa zawiesiny z wody, spoiwa i włókien wprowadzana jest do wszystkich kadzi maszyny Hatscheka. Obracający się cylinder sitowy w każdej kadzi zbiera cienką warstwę materiałów stałych, która jest dalej odwadniana po przeniesieniu na filc, a następnie przenoszona na bęben formujący. Po osiągnięciu wymaganej grubości zebrane warstwy są automatycznie cięte do odpowiedniego rozmiaru, kształtowane i przenoszone do strefy wstępnego utwardzania, a odpady zwracane do procesu produkcyjnego. Po wstępnym utwardzeniu wyrób jest przechowywany pod stałą kontrolą temperatury i wilgotności. Płyty faliste Cembrit są dostarczane w naturalnym szarym kolorze, a powlekane – w różnych wersjach kolorystycznych, z gładką i równą powierzchnią lub fakturowaną. Tylna część płyt jest anty-blokująca.

Środowisko i zdrowie w czasie produkcji

Pył tworzący się podczas produkcji może powodować niewielką reakcję alkaliczną (pH »12). Można tego uniknąć, wykorzystując standardowe odkurzacze do pyłu. Na terenach zakładów produkcyjnych obowiązuje certyfikowany system zarządzania środowiskowego zgodny z ISO 14001:2004:

 • Bureau Veritas Certification Czechia, certyfikat nr 11000072
 • Bureau Veritas Certification Poland, certyfikat nr PL11000074/P.

Przetwarzanie wyrobu/Montaż

Płyty faliste są używane do pokrywania dachów o różnych kształtach i stopniach nachylenia, a także jako okładzina ścian zewnętrznych. Arkusze mogą być dostarczane z lub bez wstępnie wykonanych otworów i ściętych rogów. Podczas cięcia należy zapewnić odpowiednią ochronę przed pyłem. Przykładem jest odkurzacz do pyłu Festool CTH26E, który jest w stanie odprowadzić pył o stężeniu MAC <0,1 mg/m3. Zgodnie z niemiecką regulacją TRGS 900 ogólny limit dla pyłu wynosi 6 mg/m3. Żadne dodatkowe produkty (śruby, listwy łączące, zabezpieczenie przeciw ptakom) nie podlegają niniejszej deklaracji.

Pakowanie

Do pakowania wyrobów używana jest folia PE oraz palety drewniane. Folie polietylenowe można poddawać recyklingowi. Natomiast palety wielokrotnego użytku mogą być zwrócone do punktu sprzedaży materiałów budowlanych.

Warunki użytkowania

Wolne wapno z cementu reaguje z dwutlenkiem węgla z otaczającego powietrza, tworząc po pewnym czasie węglan wapnia (karbonatyzacja). Materiały powlekane związane są w formie ciał stałych dzięki powlekaniu na gorąco na etapie użytkowania. Woda użyta w powłoce odparowuje.

Środowisko i zdrowie w czasie użytkowania

Włókno-cement nie powoduje żadnego zagrożenia dla wody, powietrza i gleby, co zostało przetestowane zgodnie z Dutch Soil Decree BRL 5071.

Referencyjny okres użytkowania

Nie ma zadeklarowanego referencyjnego okresu użytkowania.

Zdarzenia wyjątkowe

Ogień

Płyty faliste są klasyfikowane jako „niepalne” (klasa ogniowa A) według:

 • PAVUS a.s., raport z testu
 • Instytut Techniki Budowlanej
 • EN 13501-1 klasa A1
 • DIN 4102, część 1 klasa A2-s1, d0
 • MPA Hannover
 • Building Research Institute
 • Klasyfikacja ogniowa zgodna z normą EN 13501-1:2002: Emisja dymu „s1”.

Woda

Brak istotnych informacji

Zniszczenie mechaniczne

Brak istotnych informacji

Etap ponownego użycia

Nieuszkodzone arkusze mogą zostać ponownie użyte. Arkusze mogą być ponownie sproszkowane i użyte jako dodatek w produkcji włókno-cementu lub użyte np. przy budowie dróg lub barier dźwiękowych.

Utylizacja

Włókno-cement może zostać zutylizowany bez wstępnej obróbki. Kod odpadu: 170101 (beton), zgodnie z europejskim wykazem odpadów (EWC).