Opis wyrobu

Wyroby wykonane są z włókno-cementu. Zazwyczaj płytki posiadają powłokę na bazie wody, ale część wyrobów nie jest powlekana. Niniejsza deklaracja obejmuje wszystkie powlekane i niepowlekane wyroby. Akcesoria wykończeniowe, takie jak kalenice czy dysze wentylacyjne, są dostępne zarówno z włókno‑cementu, jak i tworzywa sztucznego.

 Zastosowanie

Płytki Cembrit są przeznaczone do montażu jako pokrycie dachowe i / lub okładziny na podkonstrukcji drewnianej.

 Dane techniczne

Obowiązują dane wymienione w DoP.

Dane strukturalne (EN 492, Klasa B, grub. 4 mm)

Nazwa Wartość Jednostka
Gęstość brutto (na sucho) 1850 kg/m³
Moment zginający 50 Nm/m
Przewodność cieplna 0,3−0,4 W/(mK)
Przepuszczalność pary wodnej (PAM), powlekane ok. 10 mmHg·hr· m²/g
Zawartość wilgoci przy 23°C i 80% wilgotności 10 % masy
Współczynnik rozszerzalności cieplnej 10 10−6K−1

Wprowadzanie do obrotu / Zasady stosowania

Przy wprowadzaniu do obrotu do UE / EFTA (z wyłą­czeniem Szwajcarii) obowiązuje rozporządzenie (UE) nr 305/2011. Produkt wymaga deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z normą EN 492:2012: „Płytki włókno-cementowe i elementy wyposaże­nia – Właściwości wyrobu i metody badań” oraz oznakowania CE.

Przy wprowadzaniu i użytkowaniu mają zastosowanie odpowiednie przepisy krajowe.

Numer certyfikatu BBA 03/4041 (CPS) dotyczy powlekanych akrylowo, wzmocnionych włóknami płytek cementowych.

Fabryka posiada certyfikat ISO 9001:2008.

  • Czechy: Bureau Veritas Republik s.r.o., certyfikat nr 1100071.

 Status dostawy

Szerokość × długość × grubość (max. 600 × 600 × 4 mm) w zależności od rodzaju. Płytki Cembrit są dostarczane w naturalnym szarym kolorze, a powle­kane – w różnych wersjach kolorystycznych, z gładką i równą powierzchnią lub fakturowaną.

Surowce podstawowe / Surowce pomocnicze

Nazwa Wartość Jednostka
Cement portlandzki (typ CEM I) 75,5−78,5 %
Wypełniacz obojętny (wapień, mika, mikrokrzemionka) 16 %
Celuloza 3,5 %
Alkohol poliwinylowy PVA 2 %
Pucolanowy wypełniacz (cenosfery z popiołu lotnego) 0−3 %
Emulsja akrylowa 2 %
Tlenek żelaza, dwutlenek tytanu i czarny barwnik węglowy 0,3 %
Smar do form 0,3 %
Alkohol tłuszczowy 0,15 %
Butoksypropanol i glikol heksylenowy 0,06 %
Polisiloksany 0,03 %
Zagęszczacz poliuretanowy 0,02 %

Ze względu na chemicznie związaną wodę (12,5%) do wyprodukowania 1 tony wyrobu zużywa się około 840 kg materiału. Powłoki (wyprodukowane lub zakupione) są akrylowe na bazie wody i zawierają głównie pigmenty tlenku żelaza.

Zgodnie z rozporządzeniem REACH produkty pochodzące od dostawców i z wcześniejszych etapów produkcji nie zawierają żadnych szkodliwych substan­cji (SVHC).

Skład wyrobu (objaśnienie)

  • Cement portlandzki: wytwarzany zgodnie z DIN EN 197−1 z wapienia, margla i piasku. Materiał jest kruszony, suszony i kalcynowany do klinkieru, a następnie mielony do postaci cementu.
  • Wypełniacz obojętny: optymalizuje właściwości odkształcające i wiąże materiał.
  • Włókna celulozowe (0,5−3 mm): zbierają pył podczas procesu filtracji. Pozyskiwane są od certyfikowanych źródeł FSC (FSC Chain of Custody Certification).
  • Włókna z PVA (4−6 mm): syntetyczne włókna z alkoholu poliwinylowego są stosowane jako wzmocnienie.
  • Puculanowy wypełniacz: cenosfery z popiołu lotnego są używane dla poprawy wydajności wyrobu.

Produkcja

Płytki Cembrit są wytwarzane metodą Hatscheka. Bardzo cienka warstwa zawiesiny z wody, spoiwa i włókien wprowadzana jest do wszystkich kadzi maszyny Hatscheka.

Obracający się cylinder sitowy w każdej kadzi zbiera cienką warstwę materiałów stałych, która jest dalej odwadniana po przeniesieniu na filc, a następnie przenoszona na bęben formujący. Po osiągnięciu wymaganej grubości zebrane warstwy są automatycz­nie odcinane. Cementowa warstwa wierzchnia jest nakładana na pierwszą warstwę arkusza. Następnie wycinane są płytki we właściwym rozmiarze i przeno­szone do strefy wstępnego utwardzania. Po wstępnym utwardzeniu wyrób jest przechowywany pod stałą kontrolą temperatury i wilgotności.

Płytki Cembrit są dostarczane w naturalnym szarym kolorze, a powlekane – w różnych wersjach kolorystycznych, z gładką i równą powierzchnią lub fakturowaną. Tylna część płytki jest anty-blokująca.

Środowisko i zdrowie w czasie produkcji

Pył tworzący się podczas produkcji może powodować niewielką reakcję alkaliczną (pH »12). Można tego unik­nąć, wykorzystując standardowe odkurzacze do pyłu.

Cembrit wdrożył system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2004:

  • Republika Czeska: Bureau Veritas Czech Republik s.r.o., certyfikat nr 11000072.

Przetwarzanie wyrobu / Montaż

Płytki są używane do pokrywania dachów o różnych kształtach i stopniach nachylenia, a także jako okładzina ścian zewnętrznych. Arkusze mogą być dostarczane z lub bez wstępnie wykonanych otworów i ściętych rogów. Podczas cięcia należy zapewnić odpowiednią ochronę przed pyłem. Przykładem jest odkurzacz do pyłu Festool CTH26E, który jest w stanie odprowadzić pył o stężeniu MAC < 0,1 mg/m³.

Zgodnie z niemiecką regulacją TRGS 900 ogólny limit dla pyłu wynosi 6 mg/m³.

Żadne dodatkowe produkty (śruby, listwy łączące, zabezpieczenie przeciw ptakom) nie podlegają niniejszej deklaracji.

 Pakowanie

Do pakowania wyrobów używana jest folia PE oraz palety drewniane. W przypadku monomateriałów, podmioty lokalne mogą dokonywać usunięcia folii polietylenowych, nadających się do recyklingu.

Palety wielokrotnego użytku mogą być zwrócone do punktu sprzedaży materiałów budowlanych.

 Warunki użytkowania

Wolne wapno z cementu reaguje z dwutlenkiem węgla z otaczającego powietrza, tworząc po pewnym czasie węglan wapnia (karbonatyzacja).

Materiały powlekane związane są w formie ciał stałych dzięki powlekaniu na gorąco na etapie użytkowania. Woda użyta w powłoce odparowuje.

 Środowisko i zdrowie w czasie użytkowania

W oparciu o aktualną wiedzę stwierdzono, że płytki włókno-cementowe nie powodują zagrożenia dla wody, powietrza i gleby. Testy przeprowadzono na podstawie Dutch Soil Decree, co stwierdzono w BRL 5071 w odniesieniu do wody i gleby.

 Referencyjny okres użytkowania

Nie ma zadeklarowanego referencyjnego okresu użytkowania. Niniejsza EPD opiera się na ocenie „od kołyski do bramy”.

 Zdarzenia wyjątkowe

Ogień

Płytki malowane i niemalowane spełniają warunki dla materiałów budowlanych klasy A1 zgodnie z normą EN 13501−1 i są klasyfikowane jako „niepalne”.

 Ochrona przeciwpożarowa

 Nazwa Wartość
Klasa materiału budowlanego A1-s1, d0
Płonące kropelki Nie
Wydzielanie się dymu s1

Woda

Brak istotnych informacji

 Zniszczenie mechaniczne

Brak istotnych informacji

 Etap ponownego użycia

Nieuszkodzone arkusze mogą zostać ponownie użyte.

Arkusze mogą być ponownie sproszkowane i użyte jako dodatek w produkcji włókno-cementu lub użyte np. przy budowie dróg lub barier dźwiękowych.

 Utylizacja

Włókno-cement może zostać zutylizowany bez wstępnej obróbki. Kod odpadu: 170101 (beton), zgodnie z europejskim wykazem odpadów (EWC).